قراردادها

موسسه حقوقی بین المللی بنداد با حضور وکلای آگاه و خبره  پایه یک دادگستری این افتخار را دارد که امور وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه قراردادها را به شما عزیزان ارائه نماید : انعقاد قرارداد مشاوره و همکاری با شرکتها،بانکها،سازمانها و نهادها با شرایط مناسب

سایر همراهی ها

موسسه حقوقی بین المللی بنداد با حضور وکلای آگاه و خبره  پایه یک دادگستری این افتخار را دارد که امور وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه  سایر همراهی ها را به شما عزیزان ارائه نماید : تنظیم لوایح،دادخواست،شکواییه،اظهار نامه،مبایعه نامه،توافق نامه،صلح نامه و سایر قرار دادها  

VIP

موسسه حقوقی بین المللی بنداد با حضور وکلای آگاه و خبره  پایه یک دادگستری این افتخار را دارد که امور وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه VIP را به شما عزیزان ارائه نماید : مخصوص اشخاص حقیقی ، مخصوص ارگانها و شرکتهای خصوصی و ادارات دولتی

دعاوی مالکیت معنوی

موسسه حقوقی بین المللی بنداد با حضور وکلای آگاه و خبره  پایه یک دادگستری این افتخار را دارد که امور وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مالکیت معنوی را به شما عزیزان ارائه نماید : حق اختراع، حق تالیف و حق تصنیف و حق برنامه نویسی ،  و موارد …

داوری

موسسه حقوقی بین المللی بنداد دانا با حضور وکلای آگاه و خبره  پایه یک دادگستری این افتخار را دارد که امور وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه داوری را به شما عزیزان ارائه نماید : رسیدگی و صدور رای قانونی در دعاوی و اختلافات بدون مراجعه به محاکم قضایی با …

دیوان عدالت اداری

موسسه حقوقی بین المللی بنداد با حضور وکلای آگاه و خبره  پایه یک دادگستری این افتخار را دارد که امور وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه دیوان عدالت اداری را به شما عزیزان ارائه نماید : اعتراض به آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و آرا هیاتها و اخذ دستور موقت،شکایت …

امور حسبی

موسسه حقوقی بین المللی بنداد دانا با حضور وکلای آگاه و خبره  پایه یک دادگستری این افتخار را دارد که امور وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه امور حسبی را به شما عزیزان ارائه نماید : گواهی حصر وراثت،نصب قیم،امین،حجر،ارث،تقسیم ترکه و کلیه دعاوی مربوطه

دعاوی امور سیاسی

موسسه حقوقی بین المللی بنداد با حضور وکلای آگاه و خبره  پایه یک دادگستری این افتخار را دارد که امور وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی امور سیاسی را به شما عزیزان ارائه نماید : وکالت و مشاوره در خصوص پرونده های سیاسی

دعاوی امور ورزشی

موسسه حقوقی بین المللی بنداد دانا با حضور وکلای آگاه و خبره  پایه یک دادگستری این افتخار را دارد که امور وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی امور ورزشی را به شما عزیزان ارائه نماید : کلیه دعاوی مربوط به حوزه های ورزشی ، باشگاهی ، مربیان ورزشی ، محرومیت …

دعاوی امور پزشکی و دارویی

موسسه حقوقی بین المللی بنداد با حضور وکلای آگاه و خبره  پایه یک دادگستری این افتخار را دارد که امور وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی امور پزشکی و دارویی را به شما عزیزان ارائه نماید : دعاوی پزشکی و دارویی ، شامل تمام دعاویی مرتبط با امر پزشکی و …